مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

افتتاحیه مرکز نوآوری و شتابدهی تگ