مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

مدیر امور ذینفعان صندوق نوآوری و شکوفایی: شرکت های دانش بنیان نگران تامین مالی نباشند