مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

بازدید رییس فرهیخته مجتمع مس سرچشمه از تگ