بوم نیاز مشتری

کشف نیاز‌ها در بوم برای اینکه نیاز‌های مختلف مشتریان خود را کشف کنید و بهتر و واقعی تر حس آن‌ها را تجربه کنید میتوانید «نیازهای نهفته»خود را از «نیازهای اصلی» تفکیک کنید و در انتها شما میتوانید جالب ترین مسئله…