مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

نشست دوست داران کتاب به میزبانی تگ برگزار می شود