مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

برگزاری جلسات کتاب مهندسی زندگی به میزبانی مرکز نوآوری و شتابدهی تگ