مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

افتتاحیه رویداد همراه هفت گنج