مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

از نوآوری تا موفقیت برترین های رویداد استارت آپی پل، در مسیر تجاری سازی