تفاوت‌های میان منتور، کوچ و مشاور

تفاوت‌های میان منتورینگ و کوچینگ و مشاوره چندان تفاوت واضح و روشنی نیست ودرواقع برای درک بهتر انها باید دقیق تر وارد جزئیات شوید.منتور یا استاد ممکن است از روش‌های مختلف استفاده کند مثل منتورینگ ، کوچینگ و مشاوره اما…