چگونه بهترین تیم استارتاپ خود را تشکیل دهیم؟

تیم سازی از پایه‌های اساسی و اولویت های یک استارتاپ  با مفهوم تیم آشنایی دارید؟ تیم سازی به معنای تبدیل گروهی از افراد متخصص به تیمی منسجم است . برای اینکه یک کسب و کار به موفقیت برسد تیم و کیفیت…