سیر تا پیاز شرکت های دانش بنیان

تعریف و اهداف شرکت دانش بنیان بنا به ماده ۲ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، شرکت هایی که در زمینه ی گسترش و کاربرد…