برگزاری اولین رویداد استارت آپی و کارآفرینی تکنوتگ در آینده ای نزدیک

برگزاری رویداد استارت آپی و کارآفرینی “تکنو تگ“ در آینده ای نزدیک مدیرعامل مرکز نوآوری و شتابدهی تگ از برگزاری رویداد استارت آپی و کارآفرینی “تکنوتگ” در حوزه صنایع بزرگ و تاثیر گذار بر اقتصاد کشور با محوریت مرکز نوآوری و شتابدهی…