بازدید دکتر اعظمی نماینده مردم شهرستانهای جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی از مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

بازدید دکتر اعظمی نماینده مردم شهرستان‌های جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی از مرکز نوآوری و شتابدهی تگبه گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری و شتابدهی تگ دکتر اعظمی نماینده مردم شهرستان‌های جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی به…