علل شکست استارتاپ‌ها

کارآفرینی کارآفرین مفهوم جدیدی است که نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه ایفا می­کند. به منظور درک بهتر مفهوم کارآفرینی ابتدا ضروری است کمی به عقب بر گردیم و سیر تاریخی آن را بررسی کنیم.…