بوم ایکیگای

واژه‌ی «ایکیگای» (ikigai) به یک فلسفه اصیل ژاپنی اشاره دارد. معنی این عبارت احساس شادی است که از انجام یک فعالیت مستمر که برای فرد معنای خاصی داشته و هدفی را دنبال کند، ناشی می‌شود.  Ikigai در ژاپنی به معنای «دلیلی…