مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

برگزاری اولین رویداد استارت آپی و کارآفرینی تکنوتگ در آینده ای نزدیک