سلسله رویدادهای تکنوتگ

Techno TAG Startup Event Industrial Needs & Challenges معرفی تکنوتگ تکنو تگ رویدادی است مبتنی بر چالش ها و نیازهای فناورانه در صنایع مختلف که با … ادامه خواندن سلسله رویدادهای تکنوتگ