بوم ماتریس عدم قطعیت

در هر فرآیند نوآورانه، شرایط عدم اطمینان مسئله پر چالشی است. در بیشتر کارهایی که انجام می دهید عدم قطعیت وجود دارد. فرضیات و نقاط کور زیادی از ابتدای مسیر وجود دارد. هریک از فرضیات یا نقاط کور می تواند…