اولین رویداد تکنو تگ سیمان و صنایع وابسته در کرمان برگزار گردید

اولین رویداد تکنو تگ سیمان و صنایع وابسته در کرمان برگزار گردید.به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری و شتابدهی تگ اولین رویداد ” تکنو تگ سیمان و صنایع وابسته” با هدف شناسایی و رفع چالش های فناورانه در صنایع بزرگ…