“دورهمی سخنرانی” به صورت هفتگی در مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

“دورهمی سخنرانی” هر دوشنبه به صورت حضوری با بهره مندی از اساتید برجسته به میزبانی مرکز نوآوری و شتابدهی تگ و همکاری باشگاه سخنرانی برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری و شتابدهی تگ، “دورهمی سخنرانی” به صورت…