طبقه بندی انواع مدل‌های کسب و کار تجارت الکترونیک (قسمت دوم)

۸ دسته از انواع مدل‌های متداول در کسب و کار تجارت الکترونیک وجود دارد با توجه به معیارهای طبقه بندی مدل های کسب و کار در قسمت اول این مقاله در جدول زیرنمایش داده شده است : مدل کسب و کار حق…