مراحل ثبت اختراع

اختراع چیست و یک اختراع باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد که بتوان آن را به ثبت رساند؟ اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که از قبل ساخته نشده باشد و یا وجود نداشته باشد و مشکلی را در یک…