مرکز نوآوری و شتابدهی تگ
18 فروردین 1399

معرفی مرکز

6 اسفند 1398

کارگاه آموزشی راه اندازی استارتاپ

6 اسفند 1398

استارتاپ ویکند نوآوری SPX

6 اسفند 1398

استارتاپ ویکند کشاورزی

6 اسفند 1398

مراسم افتتاحیه