مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان