مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

پارک علم و فناوری استان کرمان