مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

استارتاپ چیست و چه تفاوتی با شرکت دارد؟