مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

برگزاری اولین استارت آپ ویکند آنلاین صنعت خرما در کشور