رویداد استارتاپ ویکند: این رویداد طبق برنامه زمانبندی سالیانه مرکز نوآوری و شتابدهی تگ دو نوبت در سال برگزار می گردد و در پایان این رویداد تیم های برگزیده وارد دوره های پیش شتاب دهی و متعاقبا دوره شتاب دهی می شوند.

• زمان برگزاری رویداد استارتاپ ویکند اول: نیمه دوم فروردین ماه تا نیمه دوم اردیبهشت ماه

• زمان برگزاری رویداد استارتاپ ویکند دوم: نیمه دوم مهرماه تا نیمه اول آبان ماه