مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

دوره آموزشی آشنایی مدیریت مذاکره و فن بیان برگزار می شود