مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

خلق اثر هنری شهید حاج قاسم سلیمانی از سوی گروه استارت آپی کرمانی