مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

معرفی تکنوتگ

تکنو تگ رویدادی است مبتنی بر چالش‌ها و نیازهای فناورانه در صنایع مختلف که با هدف شناسایی و رفع چالش‌های فناورانه در صنایع بزرگ و متوسط برای اولین بار توسط مرکز نوآوری و شتابدهی تگ طراحی گردیده است.

این رویداد با شناسایی صاحبان ایده، تیم‌های فناور و نوآور و تبدیل چالش‌ها به استارت آپ‌ها و محصولات فناورانه با تضمین خرید این محصولات بر اساس ظرفیت و مشخصات فنی مورد انتظار صنعت با عاملیت شتابدهی مرکز نوآوری و شتابدهی تگ انجام می‌گردد.

برگزار شد

تکنوتگ انرژی و صنایع وابسته

در حال برگزاری…

بزودی

بزودی

بزودی

گام دوم انرژی و صنایع وابسته

محورهای رویداد انرژی و صنایع وابسته

حامیان