مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

برگزاری دو دوره آموزشی طی هفته جاری در کرمان