مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

اولین نشست نوآوری و مکتب حاج قاسم