مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

سامانه اطلاع رسانی رویداد

جهت دریافت پیامک اطلاع رسانی زمان برگزاری رویداد ها و کلاس های آموزشی مرکز، فرم ذیل را تکمیل نمایید.

فرم اطلاع رسانی رویداد