مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

سامانه اطلاع رسانی رویداد

جهت دریافت پیامک اطلاع رسانی زمان برگزاری رویداد ها و کلاس های آموزشی مرکز، فرم ذیل را تکمیل نمایید.

فرم اطلاع رسانی رویداد

ما می خواهیم اعلان ها را برای آخرین اخبار و به روز رسانی ها به شما نشان دهیم.
ردکردن
اعلان ها را مجاز کنید