مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

استارتاپ ویکند حوزه صنایع معدنی و سیمانی SPX