مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

اختتامیه رویداد ملی همراه هفت گنج کرمان برگزار شد .