۱۸ فروردین ۱۳۹۹

معرفی مرکز

۶ اسفند ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی راه اندازی استارتاپ

۶ اسفند ۱۳۹۸

استارتاپ ویکند نوآوری SPX

۶ اسفند ۱۳۹۸

استارتاپ ویکند کشاورزی

۶ اسفند ۱۳۹۸

مراسم افتتاحیه